wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  plan lekcji  ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

KRONIKA WYDARZEŃ 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNO¦CI

 

DOSTĘPNO¦Ć CYFROWA 

 

NASZA SZKOŁA

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

KADRA 

 

GODZINY PRACY SPECJALISTÓW 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

ABSOLWENT ROKU 

 

SUKCESY UCZNIÓW 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

LIGA SPRAWIEDLIWO¦CI 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

kronika 2015 - ...
kronika 2008 - 2012

 

STS UKS "szóstka" 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Sprzątamy dla Polski 
Razem na Święta 
Szkoła du HYMNU 
Sprzątanie ¦wiata 2021 
Szkoła PAMIĘTA 
RAZEM na święta 
Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
Nowa strona 1

Kronika 9 Drużyny Harcerzy i 8 Gromady Zuchów - lata 2015 - ...

 
 89 |  Harcerska Droga Krzyżowa...
 89 |  Скаутська Хресна Дорога...

HARCERSKA DROGA KRZYŻOWA po Górach Słonnych coraz głębiej wrasta w tradycję Wielkiego Tygodnia. Chętnie bior± w niej udział rodziny zuchów i harcerzy, czy po prostu okoliczni mieszkańcy.

Tak było i w tym roku. Refleksyjn± wędrówkę i modlitwę poprowadził Kapelan Hufca Ziemi Sanockiej ks. Michał Kozak. W tej wyj±tkowej Drodze Krzyżowej bardzo licznie uczestniczyli harcerze z 9 DH.

Wyprawa miała podwójny wymiar, bo 13 kwietnia to także rocznica zbrodni katyńskiej, której ¶wiadectwo niósł przez całe życie patron Hufca ks. hm. Zdzisław „Jastrzębiec” Peszkowski.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Pi±tek  13.05.2022  ||    Dodała  dh. phm. Marylka K..
 
 88 |  Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej DLA UKRAINY...
 88 |  Фестиваль скаутської пісні ДЛЯ УКРАЇНИ...

9 Drużyna Harcerska uczestniczyła w SDK, w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.

W tym roku postanowili¶my, że Festiwal nie będzie miał charakteru konkurencji, bo wiadomo, wszyscy harcerze pięknie ¶piewaj±. Głównym celem festiwalowego spotkania była pomoc Ukrainie.

W przerwie występów harcerze, ich rodziny i przyjaciele mogli zakupić słodkie pyszno¶ci (dzieło druhen i druhów) oraz kartki ¶wi±teczne (dzieło uczniów SP6).

Uzyskany dochód, ponad 1.400 zł. w cało¶ci został przekazany na rzecz pomocy Ukrainie.

9 DH na Festiwalu zaprezentowała się bardzo dobrze ¶piewaj±c „KRAJKĘ” i „JESTEM WĘDROWCEM”. Była też okazja do wspólnej zabawy podczas pl±sów. „BELGIJKA” i „JASKÓŁKA” rozgrzały wszystkich i wywołały sporo u¶miechów.

Kilka godzin w SDK minęło szybko na radosnej zabawie.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Pi±tek  13.05.2022  ||    Dodała  dh. phm. Marylka K..
 
 87 |  Wiktoria i Ilona - odwiedziły nas skautki z Ukrainy...
 87 |  Вікторія та Ілона – до нас завітали скаути з України...

Przygotowuj±c się do Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej, na jednej ze zbiórek mieli¶my okazję poznać się i porozmawiać z druhnami – skautkami z Ukrainy – Wiktori± i Ilon±.

Po¶piewały z nami, opowiedziały o harcerstwie na Ukrainie. Jest podobnie, harcerze zdobywaj± stopnie, sprawno¶ci, a przygodę z harcerstwem mog±  zacz±ć już w wieku trzyletnich maluszków. Bycie skautem traktuj± bardzo poważnie. Jest to dla nich zaszczyt i wyróżnienie.

Zapraszali¶my druhny do wspólnego występu na Festiwalu, ale nie mogły. To była bardzo pouczaj±ca i twórcza zbiórka.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Pi±tek  13.05.2022  ||    Dodała  dh. phm. Marylka K..
 
 86 |  ZADANIE 4 - FLOREK - Na tropie naturalnych siedlisk...
 86 |  ЗАВДАННЯ 4 - ФЛОРИДА - Слідом природних місць існування...

Kluczowe działania podejmowane w celu zachowania bioróżnorodno¶ci, to ochrona naturalnych siedlisk w przestrzeni rolniczej i le¶nej.

Drużyna na jednej ze zbiórek (pogoda akurat dopisała)  wybrała się w plener. Nie było to trudne zadanie, ponieważ w okolicy SP6 znajduje się las. Wędruj±c po lesie szukali¶my i obserwowali¶my kępy drzew ¶ródpolnych, mijali¶my torfowiska, miedze, nieeksploatowane ł±ki, spróchniałe drzewa i powalone pnie martwych drzew. Udało się zaobserwować, pomimo podcięcia przez le¶ników, że iwa zakwitła.

Druhny skorzystały z okazji i zrobiły małe bukiety z bazi. Na jednej z sosen, której kora została okaleczona wypłynęła żywica i zatopił się w niej owad, którego obudziły pierwsze promienie wiosennego słońca. Wykonali¶my obszern± fotorelację.

Po wycieczce doszli¶my do wniosku, że działania lokalnych ¶rodowisk, w tym nadle¶nictwo raczej nie sprzyjaj± bioróżnorodno¶ci, wręcz odwrotnie nie dbaj± o lasy. Drogi le¶ne s± rozjeżdżone, wszędzie wala się mnóstwo gałęzi po wycinkach.

W trakcie kolejnych zbiórek przygotowali¶my mini informatory, foldery i ciekawostki zwi±zane z tematyk± siedlisk. Jedna z druhen przygotowała obszerny poradnik „Jak należy dbać o naturalne siedliska”.

Zajęcia, zbiórki po¶więcone realizacji 4 zadania były bardzo pouczaj±ce.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Czwartek  12.05.2022  ||    Dodała  dh. phm. Marylka K..
 
 85 | 9DH realizuje Zadanie 3 - GATUNKI EKSPANSYWNE w ramach HOAE FLOREK...
 85 | 9DH виконує завдання 3 - ЕКСПАНСИВНІ ВИДИ під HOAE FLOREK...

Każdy zak±tek Ziemi zamieszkiwany jest przez charakterystyczne dla tego miejsca zwierzęta i ro¶liny. Często jednak, przeważnie w wyniku działań człowieka, na kolejnych terenach pojawiaj± się gatunki ekspansywne. Wypieraj± one te, które były rodzimymi mieszkańcami danego terenu.

Na zbiórka 9 DH zbadała ten problem. Dowiedzieli¶my się, jakie gatunki s± rodzime dla Polski i Europy oraz z jakimi gatunkami ekspansywnymi mamy do czynienia. Zastanawiali¶my się, jak można zadziałać, żeby bioróżnorodno¶ć mogła zostać zachowana. Szukali¶my sposobów jak pomagać zagrożonym przedstawicielom ¶wiata fauny i flory.

Udało się wypracować kilka pomysłów i w tym kierunku będziemy działać.

Najważniejsza jest wiedza, które gatunki ¶wiata ro¶lin i zwierz±t  zaliczamy do ekspansywnych i jak je ekologicznie i humanitarnie eliminować.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Poniedziałek  21.03.2022  ||    Dodała:  dh. phm. Marylka K.
 
 84 | Aktywnie i ciekawie było na zbiórkach 9DH...
 84 | На підбираннях 9DH було активно і цікаво...

Ferie 9 DH upłynęły bardzo aktywnie.

Na jednej ze zbiórek (w Hufcu) drużyna spotkała się z seniork± dh phm. Helen± Pacławsk±. Druhna opowiadała swoje harcerskie przygody z biwaków i obozów. Wspólnie pl±sano, ¶piewano harcerskie piosenki.

Harcerki z 9 DH opowiedziały o swoich pasjach oraz zadaniach realizowanych w drużynie, a druhna dała mini koncert na harmonijce ustnej.

To było ¶wietne spotkanie.

!!!  CZUJ - CZUWAJ  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   Poniedziałek  21.03.2022  ||    Dodała:  dh. phm. Marylka K.
 
 83 | 103. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci...

Dumnie ¶więtowali¶my 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo¶ci.

Harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego byli w miejscach pamięci o polskich powstańcach, żołnierzach wojen ¶wiatowych, ofiarach zbrodni katyńskiej i powojennych prze¶ladowań. W uroczysto¶ciach brały udział druhny Ala Finik, Martyna Wisłocka i Ala Kafara z 9 DH.

Chwała bohaterom!

!!!  Czuj - Czuwaj  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   ¦roda  24.11.2021  ||    Dodała:  dh. phm. Marylka K.
 
 82 | "PATRIOTˇ SIĘ JEST, A NIE BYWA" - I Powiatowy Konkurs Recytatorski...

Zainteresowanie I Powiatowym Konkursem Recytatorskim „Patriot± się jest, a nie bywa” zorganizowanym przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej było bardzo duże.

W¶ród uczestników prezentuj±cych  bogate i ambitne teksty byli również Harcerze z 9 DH – druh Wojciech Glinianowicz i druhna Blanka Łuczycka. Startowali w kategorii harcerze/uczniowie 10-13 lat. Blanka zajęła I miejsce, a Wojciech IV. 

!!!  Gratulujemy naszym harcerzom - poziom był bardzo wysoki, dlatego jury miało trudny orzech do zgryzienia.
Wydarzenie było czę¶ci± obchodów ¦więta Niepodległo¶ci  !!!

!!!  Czuj - Czuwaj  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   ¦roda  24.11.2021  ||    Dodała:  dh. phm. Marylka K.
 
 81 | I Powiatowy Konkurs Recytatorski "Patriot± się JEST, a nie "BYWA""...

Zuchy i Harcerze z naszej szkoły uczestniczyli w I Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Patriot± się jest, a nie „bywa”” zorganizowanym przez Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej.

Młodzież miłuje swoj± ojczyznę, przywołuj±c pie¶ni patriotyczne wyrażała szacunek wobec osób, które walczyły o wolno¶ć.

Gromadę Zuchow± przy SP 6 Sanok reprezentowały uczennice klasy 3a: Maria Janik i Aleksandra Jagniszczak, za¶ 9 Drużynę Harcerzy uczennice klasy 7a: Karolina Kowalik i Milena Jagniszczak. Dziewczyny zaprezentowały wiersze patriotyczne: J. Szczepański „Dzi¶ idę walczyć mamo”, A. Oppland „Orl±tko”, K. K. Baczyński „Elegia o chłopcu polskim”, K. I. Gałczyński „Pie¶ń o żołnierzach z Westerplatte”.

Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez Komendantkę Hufca ZHP - phm. Marię Kurkarewicz.

ZAJĘTE MIEJSCA:

Kategoria wiekowa 6-9 lat: Maria Janik – III miejsce, Aleksandra Jagniszczak – IV miejsce.

Kategoria wiekowa 10-13 lat: Karolina Kowalik – IV miejsce, Milena Jagniszczak – IV miejsce.

Do konkursu przygotowały uczennice p. Ewa Zaj±c i p. Katarzyna Tymcio.

!!!  Czuj - Czuwaj  !!!

więcej informacji o naszych działaniach w dziale ZUCHY I HARCERZE...

   ¦roda  10.11.2021  ||    Dodała:  Katarzyna T.
 
 

 

HARMONOGRAM LEKCJI

 
lekcja 1 8.00 - 8.45
lekcja 2 8.55 - 9.40
lekcja 3 9.50 - 10.35
lekcja 4 10.45 - 11.30
lekcja 5 11.50 - 12.35
lekcja 6 12.45 - 13.30
lekcja 7 13.35 - 14.20
lekcja 8 14.25 - 15.10
lekcja 9 15.15 - 16.00
 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

SUKCESY
naszych uczniów

 

 

 

 

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

 

 

 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

Godziny Pracy
SPECJALISTÓW

 

 

KORONAWIRUS

 

ELEKTRONICZNA
LEGITYMACJA SZKOLNA

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

BLOG Szkolnej Biblioteki

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Ogólnopolska Kampania
BEZ CHEMII NA DRODZE

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007

Dostępność
Kontrast
Powiększ czcionkę
Pomniejsz czcionkę