wortal www.sp6.sanok.pl powstał 1 stycznia 2007 roku

׀  dokumenty  ׀   e-dziennik   ׀  nasze innowacje  ׀  kontakt  ׀  panel pocztowy  ׀

AKTUALNO¦CI 

 

NASZA SZKOŁA 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

KONTAKT 

 

KRONIKA 

 

NASZ PATRON 

 

TROCHĘ HISTORII 

 

JUBILEUSZ 10-LECIA 

 

NASI BOHATEROWIE 

 

KADRA 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

 

¦WIETLICA SZKOLNA 

 

BIBLIOTEKA oraz ICIM 

 

INFORMATYKA 

 

HISTORIA WWW 

 

DOKUMENTY 

 

UCZNIOWIE I RODZICE 

 

KˇCIK RODZICA 

Rekrutacja 2019
Odroczenie obowi±zku szkolnego
Skargi i wnioski - procedury
Doradztwo Zawodowe
Harmonogram konsultacji
Podaruj nam 1%

 

UCZNIOWIE 

 

NASZE OSIˇGNIĘCIA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

REKRUTACJA 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

 

PRAWA DZIECKA 

 

REALIZOWANE PROJEKTY 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
"Osobliwości przyrodniczne 
Sanoka i okolic" 

 

KONKURS "PRZYRODA W POEZJI" 

 

MISTRZOSTWA W ROBOTYCE 

 

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNO¦CI 

 

DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA 

 

PROMOTOR EKOLOGII 

 

SZKOŁA bez PRZEMOCY 

 

ODKRYWAMY TALENTY 

 

eTWINNING 

 

LITER@CKA 2.0 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY 

 

PO LEKCJACH 

 

NASZA OFERTA 

 

ZUCHY i HARCERZE 

 

STS UKS "szóstka" 

 

ZESPÓŁ MARAKASY 

 

ZESPÓŁ KOEMO 

 

BIESIADA RODZINNA 

 

NASZ KANAŁ YouTube 

 

PODZIĘKOWANIA
CERTYFIKATY
 

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa 
Szkoła PAMIĘTA 
LIST od Zarządu Galerii Sanok 
Fundacja POMÓŻ I TY 
Fundacja AKOGO 
Szkoła Odkrywców Talentów 
Szkoła w Ruchu 

 

SZKOLNY WOLONTARIAT 

 

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU 

 

WSPÓŁPRACA Z FUNDACJˇ WO¦P 

 

AKCJE CHARYTATYWNE 

 

 

 

 

SANOCKIE SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła Podstawowa nr 3 
Szkoła Podstawowa nr 4 
Szkoła Podstawowa nr 7 
Szkoła Podstawowa nr 8 
Szkoła Podstawowa nr 9 
I Liceum Ogólnokształcące 
II Liceum Ogólnokształacące 
Zespół Szkół nr 1 
Zespół Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 3 
Zespół Szkół nr 5 
Medyczna Szkoła Policealna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa
 

 
 
historia www

Informacje dla Rodziców...

 

Odroczenie obowi±zku szkolnego ucznia szkoły podstawowej lub dziecka realizuj±cego roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Ustawa o systemie o¶wiaty z dnia 7 wrze¶nia 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.)

 

1. Odroczenie spełniania obowi±zku szkolnego przez dziecko może być orzeczone w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami.

2. Spełnianie przez dziecko obowi±zku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż o jeden rok.

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowi±zku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

4. W przypadku odroczenia obowi±zek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego.

5. Zgodnie z obowi±zuj±cym prawem, opinię psychologa z poradni psychologiczno - pedagogicznej w sprawie odroczenia obowi±zku szkolnego Rodzice mog± złożyć do dyrektora szkoły tylko przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Szanowni Rodzice!

1. Powinni¶cie pamiętać o tym, że badanie wi±że się  z pewnymi konsekwencjami i mimo formy zabawy, w jakiej jest prowadzone, jest ogromnym przeżyciem dla dziecka.

2. Musicie pamiętać, że taka opinia może mieć również dalsze konsekwencje, jak np. zobowi±zanie do systematycznej dodatkowej pracy z dzieckiem, kolejne badania w przyszło¶ci, konieczno¶ć uczęszczania na zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne.

3. Rodzice, którzy nie chc± posłać sze¶ciolatków do szkoły, powinni zastanowić się, czy oby na pewno kieruj± się odpowiednimi pobudkami. Jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo i nie przejawia oznak braku dojrzało¶ci czy szkolnej, czy emocjonalnej, nie ma co doszukiwać się możliwo¶ci odroczenia dnia, w którym powinno przekroczyć szkolne progi. Zamiast mu pomóc, można tylko zaszkodzić.

4.  Badanie dzieci bez potrzeby to nieodpowiedzialno¶ć i niewielu psychologów czy pedagogów zdecyduje się na taki krok, tylko dla zaspokojenia potrzeby rodzica. Natomiast oczywi¶cie, w przypadku, w którym rodzic ma uzasadnion± obawę, iż jego dziecko nie jest przygotowane do szkoły (np. informację z oddziału przedszkolnego, obserwacje z innych placówek), badanie w poradni może być pomocne.

 

Dokonuj±c decyzji, warto zatem kierować się dobrem dziecka, a nie subiektywnymi odczuciami.
 

 

ERASMUS+
Poznaję ¦wiat-Poznaję Siebie

 

 

Nasza Radna
Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Nasze sukcesy

 

 

e-Dziennik

 

 

Pierwsze logowanie
do e-dziennika

 

 

Służbowa
Poczta Elektroniczna

 

 

Biuletyn Informacji
Publicznej

 

 

Podaruj NAM
1 procent

 

 

Szkolna Kasa Oszczędności

 

 

Projekt EKO Sanok

 

 

Dzień
Bezpiecznego Internetu

 

 

W zakresie
Robotyki i Programowania
współpracujemy z

 

 

 

 

 

 

 

wszelkie prawa zastrzeżone © waja 2007